Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ năm 2020

Trường đai học Thủy lợi thông báo về điều chỉnh kê hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi: Xem chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.

Phụ lục 1