Bản mô tả mẫu đơn cho đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải bản mô tả mẫu về đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trên Cổng thông tin điện tử của Cục. Theo đó người dùng tin có thể tải tài liệu về để tham khảo trước khi nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể:

Bản mô tả mẫu về hợp chất;

Bản mô tả mẫu về chế phẩm;

Bản mô tả mẫu về cơ cấu;

Bản mô tả mẫu về quy trình;

Bản mô tả mẫu về thiết bị.

Đồng thời, chủ đơn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế và cơ sở dữ liệu về các Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng:

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ (Dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xuất bản);

Danh sách các Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng;

Cơ sở dữ liệu DIGIPAT để tra cứu các Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ