Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTL ngày 3 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thủy lợi có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trong Trường có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị để thống nhất thực hiện. 

Download văn bản tại đây

Các mẫu báo cáo hợp tác quốc tế theo Quy chế này: 

Kế hoạch đoàn ra hàng năm

Đơn xin đi công tác học tập nước ngoài

Dự toán kinh phí đoàn đi nước ngoài

Báo cáo kết quả công tác/học tập tại nước ngoài

Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Hợp tác Quốc tế

P103 Nhà A1 

Trường Đại học Thủy lợi

ĐT: 024 38533083

Email: ico@tlu.edu.vn