Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Sơn

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Sơn

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong lập và quản lý tiến độ thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9580202

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

Bao gồm:

  1. Toàn văn luận án 
  2. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATS_NguyenVanSon%282020%29.rar